บริการวีซ่าอเมริกา – ข้อมูล


ถ้า การยื่นขอวีซ่าของท่านเคยถูกปฏิเสธจากทางสถานทูตอเมริกา หรือนี่เป็นครั้งแรกของท่านในการจะยื่นขอวีซ่า ท่านอาจต้องการใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารในการยื่นขอวีซ่าให้กับท่าน

US Visa Thailand มีประสบการณ์มากมายหลายปีในด้านความช่วยเหลือผู้ยื่นขอวีซ่าทั้งประเภทบุคคลและประเภทธุุรกิจในการเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา

 

บริการวีซ่าอเมริกา – ประเภทของวีซ่า

US Visa Thailand ให้ความช่วยเหลือในการทำวีซ่าและด้านคนเข้าเมืองหลายประเภท ดังนี้

1. Visitor Visas – วีซ่าเยี่ยมเยียน

 • วีซ่าท่องเที่ยว (B2)
 • วีซ่าธุรกิจ (B1)
 • วีซ่าเดินทางผ่านราชอาณาจักร (C1)
 • วีซ่านักเรียน (F1)
2. Family Visas – วีซ่าครอบครัว / สมรส
 • วีซ่าคู่หมั้น (K1)
 • วีซ่าแต่งงาน (K3)
 • วีซ่าแต่งงาน (IR1/CR1)
 • วีซ่าสำหรับบุตร (K2/K4, IR3/CR3)
 • วีซ่าบิดา มารดา (IR4)
 • วีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อกลับเข้าประเทศ - Returning Resident Visa (SB1)
 • วีซ่าบุตรบุญธรรม
3. Work Visas – วีซ่าทำงาน
 • วีซ่าทำงานชนิดชั่วคราว - Temporary Work Visa (B1 in Lieu of H1B)
 • วีซ่าเพื่อไปทำงานพนักงานรับใช้ - Domestic Employee Visa (B1)
 • วีซ่าโอนย้ายภายในบริษัท - Intra-company Transfer Visa (L1)
 • วีซ่าครอบครัวของผู้โอนย้ายภายในบริษัท – Family of Intra-company Transfer Visa (L2)
 • วีซ่าทำงานสำหรับอาชีพพิเศษ – Specialty Work Visa (H1B)
 • วีซ่าทำงานสำหรับอาชีพพิเศษชาวสิงคโปร์ – Singaporean Specialty Work Visa (H1B1)
 • วีซ่าครอบครัวของผู้ทำงานอาชีพพิเศษ - Family of Specialty Work Visa (H4)
 • วีซ่าทำงานสำหรับอาชีพพิเศษชาวออสเตรเลียน - Australian Specialty Work Visa (E3)
 • วีซ่าผู้ประกอบการค้าและวีซ่าครอบครัวผู้ติดตาม - Treaty Trader & Family Visa (E1)
 • วีซ่านักลงทุนและวีซ่าครอบครัวผู้ติดตาม - Treaty Investor & Family Visa (E2)
 • วีซ่ากรีนการ์ดนักลงทุน - Investor Green Card Visa (EB5)
 • วีซ่าผู้มีความสามารถพิเศษ - Person of Extraordinary Ability Work Visa (O1)
 • วีซ่าครอบครัวผู้ติดตามผู้มีความสามารถพิเศษ - Family of Persons with Extraordinary Ability Visa (O3)
 • วีซ่าทำงานผู้ให้ความบันเทิง - Entertainers Work Visa (P1)
 • วีซ่าครอบครัวผู้ติดตามผู้ให้ความบันเทิง - Family of Entertainers Visa (P4)
 • วีซ่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน/เรือ - Crew of Aircraft or Ship Visa (D1)
4. US Immigration – การขอตั้งถิ่นฐาน
 • การปรับสถานะของผู้ถือวีซ่า – Adjustment of Status
 • การขอใบอนุญาตทำงาน - Employment Authorization Document (EAD) หรือ Work Permit
 • ยื่นขอใบท่องเที่ยวระหว่างรอปรับสถานะ/รอรับกรีนการ์ด – Advance Parole
 • การถอดถอนเงื่อนไขใบเขียว - Removal of Conditions
 • การยื่นเรื่องขอเป็นซิติเซ่น - Naturalization
 • การยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักร - Extension of Stay
5. วีซ่าอื่นๆ และเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการขอตั้งถิ่นฐานในประเทศอเมริกา

เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าประเภทอื่นๆ และเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการขอตั้งถิ่นฐาน - US Immigrationได้ ที่นี่


บริการวีซ่าอเมริกา  – ค่าบริการ


ประเภทของวีซ่า
รหัสวีซ่า
ค่าบริการ
(บาท)

ค่าบริการ
(US $)
Visitor Visas
   
วีซ่าท่องเที่ยว
 B2 10,000 $300
วีซ่าธุรกิจ
 B1 10,000 $300
วีซ่าเดินทางผ่านราชอาณาจักร
 C1 10,000 $300
วีซ่านักเรียน
 F1 10,000 $300
Family Visas
   
วีซ่าคู่หมั้น
 K1 50,000 $1,500
วีซ่าคู่สมรส
 K3 50,000 $1,500
วีซ่าคู่สมรส
 IR1 / CR1
 50,000 $1,500
วีซ่าสำหรับบุตร
 K2 15,000 $500
วีซ่าสำหรับบุตร
 K4 15,000 $500
วีัซ่าสำหรับบุตร
 IR3 / CR3
 15,000 $500
วีซ่าบิดา มารดา
 IR4 50,000 $1,500
วีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อกลับเข้าประเทศ
 SB1 50,000 $1,500
วีซ่าบุตรบุญธรรม
 - 50,000 $1,500
Work Visas
   
วีซ่าทำงานชนิดชั่วคราว
 B1 / H1B
 35,000 $1,000
วีซ่าเพื่อไปทำงานพนักงานรับใช้
 B1 35,000 $1,000
วีซ่าโอนย้ายภายในบริษัท
 L1 35,000 $1,000
วีซ่าครอบครัวของผู้โอนย้ายภายในบริษัท
 L2 15,000 $500
วีซ่าทำงานสำหรับอาชีพพิเศษ
 H1B 35,000 $1,000
วีซ่าทำงานสำหรับอาชีพพิเศษชาวสิงคโปร์
 H1B1 35,000 $1,000
วีซ่าครอบครัวของผู้ทำงานอาชีพพิเศษ
 H4 15,000 $500
วีซ่าทำงานสำหรับอาชีพพิเศษชาวออสเตรเลียน
 E3 35,000 $1,000
วีซ่าผู้ประกอบการค้า
 E1
 70,000+ $2,000+
วีซ่านักลงทุน
 E2
 70,000+
 $2,000+
วีซ่ากรีนการ์ดนักลงทุน
 EB5
 70,000+
 $2,000+
วีซ่าผู้มีความสามารถพิเศษ
 O1
 35,000
 $1,000
วีซ่าครอบครัวผู้ติดตามผู้มีความสามารถพิเศษ
 O3
 15,000
 $500
วีซ่านักกีฬา & วีซ่าผู้ให้ความบันเิทิง
 P1
 35,000
 $1,000
วีซ่าครอบครัวผู้ติดตามนักกีฬา/ผู้ให้ความบันเทิง
 P4
 15,000
 $500
วีซ่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 D1
 10,000
 $300
Immigration


 
การปรับสถานะของผู้ถือวีซ่า
 -
 15,000
 $500
การขอใบอนุญาตทำงาน
 EAD
 15,000
 $500
ต่อใบอนุญาตทำงาน, ยื่นขอใบอนุญาตท่องเที่ยวระหว่างรอปรับสถานะ/รอรับกรีนการ์ด
 -
 15,000
 $500
การถอดถอนเงื่อนไขใบเขียว
 -
 15,000
 $500
การยื่นเรื่องขอเป็นซิติเซ่น
 - 15,000
 $500
การยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
 -
 15,000
 $500
Other
   
วีซ่าอื่นๆและเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการขอตั้งถิ่นฐาน
 กรุณาติดต่อสอบถาม
กรุณาติดต่อสอบถาม


บริการวีซ่าอเมริกา – เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

US Visa Thailand ไม่มีเงื่อนไขการคืนเงินในการถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต เนื่องจากการตัดสินอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางสถานทูตอเมริกา และประวัติของผู้ขอวีซ่าแต่ละบุคคล

ค่าบริการทั้งหมด ชำระเป็นเงินบาท หรือเงิน $US อัตราค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินมีการผันแปรมากกว่า 20 %

ชำระ เงินมัดจำ 50 % สำหรับงานใหญ่ และชำระเต็มจำนวนสำหรับงานเล็กก่อนการบริการ หลังชำระเงิน ทาง US Visa Thailand จะทำการออกใบเสร็จให้กับลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน

สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย (US Embassy Thailand) ลิงค์

สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยกรุงเทพมหานคร หน้าหลัก

http://bangkok.usembassy.gov/

สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยกรุงเทพมหานคร วีซ่า

http://bangkok.usembassy.gov/visas.html 

สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยเชียงใหม่ หน้าหลัก

http://chiangmai.usconsulate.gov/

สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยเชียงใหม่ วีซ่า

http://chiangmai.usconsulate.gov/visas.html